Cyberspace Comics

 Cyberspace Steve (cyberspacecomics)     (4.9)         Huguenot, New York
 

  Getting Dizzy

  US Boom!, 2021-2022

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/E (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (FN)


 • Ghost

  US Dark Horse, 1995-1999

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (VF-NM)


 • #21 (VF-NM)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (VF-NM)


 • #24 (FN)


 • #25 (VF-NM)


 • #26 (FN)


 • #27 (VF-NM)


 • #28 (VF-NM)


 • #29 (VF-NM)


 • #30 (VF-NM)


 • #31 (VF-NM)


 • #32 (VF-NM)


 • #33 (VF-NM)


 • #34 (VF-NM)


 • #35 (VF-NM)


 • #36 (VF-NM)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Bk 2 (VF-NM)


 • Bk 4 (VG)


 • SE 1 (FN)


 • SE 3 (VF-NM)


 • Ghost (Vol. 2)

  US Dark Horse, 1998-2000

 • #1 (FN)


 • #2 (VG)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #13 (FN)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (FN)


 • #20 (VF-NM)


 • #21 (VF-NM)


 • #22 (VF-NM)


 • Ghost (3rd Series)

  US Dark Horse, 2012

 • #0 (FN)


 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • Ghost (4th Series)

  US Dark Horse, 2013

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #9 (FN)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • Ghost and the Shadow

  US Dark Horse, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • Ghost/Batgirl

  US Dark Horse, 2000–2001

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • Ghostbusters

  US First, 1986

 • #4 (VF-NM)


 • Ghostbusters (2nd Series)

  US Idea + Design Works, 2011

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/F-9 (VF-NM)


 • 2/A (FN)


 • 3/A (VF-NM)


 • 5/A (VF-NM)


 • 6/A (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • 7/A (VF-NM)


 • 8/A (VF-NM)


 • 9/A (VF-NM)


 • 9/B (VF-NM)


 • 10/A (VF-NM)


 • 11/A (VF-NM)


 • 12/A (FN)


 • 13/A (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #16 (FN)


 • SP 1 (VF-NM)


 • Ghostbusters (3rd Series)

  US Idea + Design Works, 2013-2014, 2017-2018

 • 1/A (FN)


 • 1/C (VF-NM)


 • 2/A (FN)


 • #3 (FA)


 • 4/A (FN)


 • 5/A (FN)


 • 12/A (VF-NM)


 • #18 (FN)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (VF-NM)


 • Ghostbusters 101

  US Idea + Design Works, 2017

 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • Ghostbusters: Answer the Call

  US Idea + Design Works, 2017-2018

 • 1/A (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Ghostbusters Con-Volution

  US Idea + Design Works, 2010

 • 1/A (VF-NM)


 • Ghostbusters: Displaced Aggression

  US Idea + Design Works, 2009

 • 1/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Ghostbusters: Get Real

  US Idea + Design Works, 2015

 • 1-2 (FN)


 • Ghostbusters: Infestation

  US Idea + Design Works, 2011

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (FN)


 • 2/A (FN)


 • Ghostbusters International

  US Idea + Design Works, 2016

 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • 6/A (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • 9/A (VF-NM)


 • 10/A (FN)


 • 11/A (FN)


 • Ghostbusters: Legion

  US 88mph, 2004–2005

 • 1-2 (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/D (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (FN)


 • 4/A (VG)


 • 4/B (VF-NM)


 • 4/C (VF-NM)


 • Ghostbusters: The New Ghostbusters

  US Idea + Design Works, 2016

 • 1-2 (VF-NM)


 • Ghostbusters: The Other Side

  US Idea + Design Works, 2008–2009

 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • Ghost Cage

  US Image, 2022

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • Ghost Cop

  US Antarctic, 2013-2014

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • Ghostdancing

  US Vertigo, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • Ghosted

  US Image, 2013-2015

 • #1 (VF-NM)


 • 1-2 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • 2-2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (FN)


 • #8 (FN)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (FN)


 • Ghost Fleet, The

  US Dark Horse, 2014-2015

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Bk 2 (VF-NM)


 • Ghost/Hellboy Special

  US Dark Horse, 1996–1997

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • Ghosthunters

  US Brian Boru, 2004-2005

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • Ghost Hunters (NDP)

  US NDP, 2003

 • #1 (VG)


 • Ghosting

  US Platinum, 2007

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • Ghost in the Shell

  US Dark Horse, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • Ghost in the Shell 1.5: Human-Error Processor

  US Dark Horse, 2006–2007

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • Bk 1-2 (VF-NM)


 • Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface

  US Dark Horse, 2003, 2005

 • #1 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (FN)


 • #9 (VG)


 • #10 (VF-NM)


 • Ghostly Haunts

  US Charlton, 1971-1978

 • #21 (VG)


 • #23 (VG)


 • #28 (VG)


 • #32 (FN)


 • #33 (G)


 • #35 (G)


 • #43 (G)


 • #51 (VG)


 • #54 (FN)


 • #55 (FN)


 • #56 (FN)


 • Ghostly Tales

  US Charlton, 1966-1984

 • #67 (G)


 • #72 (FN)


 • #105 (VG)


 • #106 (VG)


 • #117 (FN)


 • #125 (FN)


 • #129 (FN)


 • #131 (FN)


 • #140 (G)


 • #158 (G)


 • #164 (FN)


 • #167 (VF-NM)


 • #168 (FN)


 • Ghost Manor (1st Series)

  US Charlton, 1968-1971

 • #18 (G)


 • Ghost Manor (2nd Series)

  US Charlton, 1971-1984

 • #5 (FN)


 • #13 (VG)


 • 19-2 (VG)


 • #23 (VG)


 • #35 (G)


 • #46 (VG)


 • #47 (FN)


 • #50 (FN)


 • #60 (G)


 • #61 (VG)


 • #62 (FN)


 • Ghost Money

  US Lion Forge, 2017-2018

 • #1 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • Ghost Pirates vs. Ghost Ninjas

  US Antarctic, 2007

 • #1 (VF-NM)


 • Ghost Projekt

  US Oni, 2010–2011

 • #1 (FN)


 • #2 (FN)


 • #3 (FN)


 • #5 (FN)


 • Bk 1/HC (FN)


 • Ghost Racers

  US Marvel, 2015

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VG)


 • #4 (FN)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Ghost Rider (Vol. 1)

  US Marvel, 1973-1983

 • #6 (G)


 • #7 (VG)


 • #12 (VG)


 • #13 (FN)


 • #15 (VG)


 • #17 (VG)


 • #19 (FN)


 • #20 (FN)


 • #21 (FN)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (VG)


 • #24 (G)


 • #25 (FN)


 • #26 (FN)


 • #27 (FN)


 • #28 (VG)


 • #29 (FN)


 • #30 (VG)


 • #31 (FN)


 • #32 (FN)


 • #33 (VG)


 • #34 (FN)


 • #35 (FN)


 • #36 (FN)


 • #37 (VF-NM)


 • #38 (VG)


 • #39 (FN)


 • #40 (FN)


 • #41 (FN)


 • #44 (FN)


 • #45 (VF-NM)


 • #47 (VG)


 • #48 (VF-NM)


 • #49 (FN)


 • #50 (VF-NM)


 • #51 (FN)


 • #52 (FN)


 • #53 (VF-NM)


 • #54 (FN)


 • #56 (FN)


 • #59 (VG)


 • #61 (FN)


 • #62 (FN)


 • #66 (FN)


 • #72 (FN)


 • #74 (FN)


 • #76 (VF-NM)


 • #79 (VF-NM)


 • #80 (FN)


 • #81 (FN)


 • Ghost Rider (Vol. 1, Canadian Edition)

  CA Marvel, 1982–1983

 • #80 (VF-NM)


 • Ghost Rider (Vol. 2)

  US Marvel, 1990-1998

 • #1 (FN)


 • #2 (VF-NM)


 • 2-2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • 5-2 (VF-NM)


 • #6 (FN)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (FN)


 • #9 (VG)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (FN)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (FN)


 • 15-2 (VG)


 • #16 (FN)


 • #17 (FN)


 • #18 (FN)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (FN)


 • #21 (FN)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (VF-NM)


 • #24 (VF-NM)


 • #25 (VF-NM)


 • #26 (VF-NM)


 • #27 (VF-NM)


 • #28 (VF-NM)


 • #29 (VF-NM)


 • #30 (VF-NM)


 • #31 (VF-NM)


 • #32 (VF-NM)


 • #33 (VF-NM)


 • #34 (VF-NM)


 • #35 (VF-NM)


 • #36 (VF-NM)


 • #37 (VF-NM)


 • #38 (FN)


 • #39 (VF-NM)


 • 39-2 (FN)


 • #40 (VF-NM)


 • #41 (VF-NM)


 • #42 (FN)


 • #43 (VF-NM)


 • #44 (VF-NM)


 • #45 (VF-NM)


 • #46 (VF-NM)


 • #47 (VF-NM)


 • #48 (VF-NM)


 • 50/SC (VF-NM)


 • #51 (VF-NM)


 • #52 (VF-NM)


 • #53 (VF-NM)


 • #54 (VF-NM)


 • #55 (VF-NM)


 • #56 (FN)


 • #57 (VG)


 • #58 (FN)


 • #59 (VG)


 • #60 (VF-NM)


 • #61 (VF-NM)


 • #62 (VF-NM)


 • #63 (VF-NM)


 • #65 (VF-NM)


 • #66 (VF-NM)


 • #67 (VG)


 • #68 (FN)


 • #72 (VF-NM)


 • #74 (VF-NM)


 • #76 (FN)


 • #77 (FN)


 • #78 (FN)


 • #82 (VG)


 • #83 (VF-NM)


 • Anl 1 (VF-NM)


 • Anl 2 (VF-NM)


 • Ghost Rider (Vol. 3)

  US Marvel, 2001–2002

 • #1 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • Ghost Rider (6th Series)

  US Marvel, 2005–2007

 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • Ghost Rider (7th Series)

  US Marvel, 2006–2009

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #8 (VG)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • 12-2 (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (FN)


 • #15 (FN)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (FN)


 • #20 (VF-NM)


 • #21 (VF-NM)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (VF-NM)


 • #25 (VF-NM)


 • #26 (VF-NM)


 • #27 (VF-NM)


 • #28 (VF-NM)


 • 28/A (VF-NM)


 • #29 (VF-NM)


 • #30 (FN)


 • #32 (VF-NM)


 • #33 (VF-NM)


 • #34 (VF-NM)


 • 34/A (VF-NM)


 • #35 (FN)


 • Anl 1 (VF-NM)


 • Anl 2 (VF-NM)


 • Ghost Rider (8th Series)

  US Marvel, 2011-2012

 • #0.1 (VF-NM)


 • #1 (FN)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • Ghost Rider (9th Series)

  US Marvel, 2016-2017

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Ghost Rider (11th Series)

  US Marvel, 2022-2023

 • #1 (VF-NM)


 • 1-2 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • 1/D (VF-NM)


 • 1/F (VF-NM)


 • 1/H (VF-NM)


 • 1/I (VF-NM)


 • 1/J (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 2/C (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • 4-2 (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 4/C (VF-NM)


 • 5/A (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • 6/A (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • 7/A (VF-NM)