Cyberspace Comics

 Cyberspace Steve (cyberspacecomics)     (4.8)         Huguenot, New York
Minimum order: $50.00
 

  2000 A.D. Monthly (1st Series)

  US Eagle, 1985

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (FN)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (FN)


 • 2000 A.D. Monthly (2nd Series)

  US Eagle, 1986

 • #1 (FN)


 • #3 (FN)


 • #4 (FN)


 • Judge Child

  US Eagle, 1984

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • Judge Dredd (Vol. 1)

  US Eagle, 1983-1986

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (FN)


 • #7 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (FN)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (FN)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (FN)


 • #15 (FN)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (G)


 • #19 (VF-NM)


 • #20 (FN)


 • #22 (VF-NM)


 • #25 (VF-NM)


 • #26 (VF-NM)


 • #31 (VF-NM)


 • #32 (FN)


 • #33 (FN)


 • #34 (VF-NM)


 • Judge Dredd’s Crime File (Eagle)

  US Eagle, 1985-1986

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • Judge Dredd the Early Cases

  US Eagle, 1986

 • #1 (FN)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • Nemesis the Warlock (Eagle)

  US Eagle, 1984-1985

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • #6 (FN)


 • #7 (VF-NM)


 • Robo-Hunter

  US Eagle, 1984

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VG)


 • Stainless Steel Rat

  US Eagle, 1985-1986

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • #6 (FN)


 • Strontium Dog (Mini-Series)

  US Eagle, 1985-1986

 • #1 (FN)


 • #2 (FN)