Cyberspace Comics

 Cyberspace Steve (cyberspacecomics)     (4.8)         Huguenot, New York
Minimum order: $10.00
 

  Ninja High School

  US Malibu, 1994-2009

 • #144 (VF-NM)


 • #145 (VF-NM)


 • #148 (FN)


 • #149 (VF-NM)


 • #151 (VF-NM)


 • #152 (VF-NM)


 • #153 (VF-NM)


 • #154 (VF-NM)


 • #155 (VF-NM)


 • #156 (VF-NM)


 • #161 (VF-NM)


 • #164 (VF-NM)


 • #165 (VF-NM)


 • #166 (VF-NM)


 • #169 (VF-NM)


 • #175 (VF-NM)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Smr 1 (VF-NM)


 • YB 1 (FN)


 • YB 2 (FN)


 • YB 3 (FN)


 • YB 4 (FN)


 • YB 5 (VF-NM)


 • YB 6 (VF-NM)


 • YB 7 (VG)


 • YB 8 (VF-NM)


 • YB 9/A (VF-NM)


 • YB 9/B (VF-NM)


 • YB 11 (VF-NM)


 • YB 12 (FN)


 • YB 13 (VF-NM)


 • YB 14 (VF-NM)


 • YB 16 (FN)


 • YB 17 (VF-NM)


 • YB 18 (VF-NM)


 • YB 19 (VF-NM)


 • YB 20 (VF-NM)


 • Nocturnals, The

  US Malibu, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • Outlander

  US Malibu, 1987-1988

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (FN)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • Phoenix Resurrection, The

  US Malibu, 1995-1996

 • #0 (VF-NM)


 • 0/A (VF-NM)


 • 0/GO (VF-NM)


 • Phoenix Resurrection, The: Aftermath

  US Malibu, 1996

 • #1 (VG)


 • 1/GO (VF-NM)


 • Phoenix Resurrection, The: Genesis

  US Malibu, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • Phoenix Resurrection, The: Revelations

  US Malibu, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • 1/GO (VF-NM)


 • Power & Glory

  US Malibu, 1994

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • 1/D (VF-NM)


 • 1/LE (VF-NM)


 • 1/SC (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (FN)


 • WS 1 (VF-NM)


 • Power of Prime

  US Malibu, 1995

 • #1 (FN)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • Prime (Vol. 1)

  US Malibu, 1993-1995

 • #0.5 (VF-NM)


 • #1 (VF-NM)


 • 1/LE (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (FN)


 • 13/A (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • #19 (FN)


 • #20 (VF-NM)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (FN)


 • #24 (VF-NM)


 • #25 (VF-NM)


 • #26 (VF-NM)


 • Anl 1 (VF-NM)


 • Ash 1 (VF-NM)


 • Prime (Vol. 2)

  US Malibu, 1995-1996

 • #0 (FN)


 • 0/A (VF-NM)


 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (FN)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (FN)


 • Prime/Captain America

  US Malibu, 1996

 • #1 (VF-NM)


 • Prime vs. the Incredible Hulk

  US Malibu, 1995

 • #0 (VF-NM)


 • Project A-Ko

  US Malibu, 1994

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (FN)


 • #4 (FN)


 • Bk 1 (VF-NM)


 • Protectors, The (Malibu)

  US Malibu, 1992-1994

 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/CS (VF-NM)


 • 2/CS (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • 4/CS (FN)


 • 5/A (VF-NM)


 • 5/B (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • 6/CS (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • 7/CS (VF-NM)


 • #8 (FN)


 • 8/CS (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • 9/CS (VF-NM)


 • 10/CS (VF-NM)


 • 11/CS (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • 12/CS (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (FN)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (FN)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (FN)


 • #19 (FN)


 • Protectors Handbook

  US Malibu

 • #1 (VF-NM)


 • Prototype

  US Malibu, 1993-1995

 • #0 (VF-NM)


 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (FN)


 • #7 (FN)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (VF-NM)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • GS 1 (FN)


 • Quadrant

  US Malibu, 1983-1986

 • #5 (FN)


 • #7 (VF-NM)


 • Raver

  US Malibu, 1993

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • Ripfire

  US Malibu, 1995

 • #0 (VF-NM)


 • Rovers, The

  US Malibu, 1987

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (FN)


 • #6 (VG)


 • #7 (VG)


 • Rune

  US Malibu, 1994-1995

 • #0 (VF-NM)


 • #1 (VF-NM)


 • 1/SC (VF-NM)


 • #2 (FN)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (FN)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • GS 1 (FN)


 • SE 1 (FN)


 • Rune (Vol. 2)

  US Malibu, 1995-1996

 • #0 (FN)


 • 0/SC (VF-NM)


 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • Rune: Hearts of Darkness

  US Malibu, 1996

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • Rune/Silver Surfer

  US Malibu, 1995

 • 1/DM (VF-NM)


 • 1/DM-2 (VF-NM)


 • Rune vs. Venom

  US Malibu, 1995

 • #1 (VF-NM)


 • Rune/Wrath

  US Malibu

 • 1/A (VF-NM)


 • Siren (Malibu)

  US Malibu, 1995-1996

 • #0 (VF-NM)


 • 0/A (FN)


 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • SE 1 (VF-NM)


 • Sludge

  US Malibu, 1993-1995

 • #1 (FN)


 • 1/LE (FN)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (FN)


 • #7 (VF-NM)


 • #8 (VF-NM)


 • #10 (VG)


 • #11 (FN)


 • #12 (VF-NM)


 • Sludge: Red X-Mas

  US Malibu, 1994

 • #1 (VF-NM)


 • Solitaire

  US Malibu, 1993-1994

 • #1 (FN)


 • 1/CS (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (FN)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)