Cyberspace Comics

 Cyberspace Steve (cyberspacecomics)     (4.8)         Huguenot, New York
Minimum order: $10.00
 

  G.I. Joe and the Transformers

  US Marvel, 1987, 2003

 • #3 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • G.I. Joe vs. The Transformers

  US Image, 2003

 • 1/B (VF-NM)


 • 1/D (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 5/A (VF-NM)


 • 5/B (VF-NM)


 • 6/A (VF-NM)


 • G.I. Joe vs. The Transformers (Vol. 2)

  US Devil’s Due, 2004

 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • G.I. Joe vs. The Transformers (Vol. 3)

  US Devil’s Due, 2006

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 5/A (VF-NM)


 • 5/B (VF-NM)


 • Infestation 2: Transformers

  US Idea + Design Works, 2012

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • New Avengers/Transformers

  US Marvel, 2007-2008

 • #1 (VF-NM)


 • Rom vs. Transformers: Shining Armor

  US Idea + Design Works, 2017

 • 1/A (VF-NM)


 • Star Trek vs. Transformers

  US Idea + Design Works, 2018-2019

 • 2/A (VF-NM)


 • Tales from the Transformers: Beast Wars

  US 3H Productions

 • #1 (VF-NM)


 • Transformers, The

  US Marvel, 1984-1991, 2004, 2012

 • #7 (VF-NM)


 • 7-2 (FN)


 • 8-2 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (FN)


 • #15 (FN)


 • #20 (VF-NM)


 • #26 (VF-NM)


 • #27 (VF-NM)


 • #32 (VF-NM)


 • #33 (VF-NM)


 • #46 (VF-NM)


 • #55 (VF-NM)


 • Bk 11 (VF-NM)


 • Bk 13 (VF-NM)


 • Transformers (Idea + Design Works)

  US Idea + Design Works, 2005-2006

 • 0/A (VF-NM)


 • 0/C (FN)


 • 0/D (VF-NM)


 • 0/E (VF-NM)


 • Transformers (Idea + Design Works, 2nd Series), The

  US Idea + Design Works, 2009

 • 1-3 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 3/C (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • 7/A (VF-NM)


 • 8/A (VF-NM)


 • 8/B (VF-NM)


 • 8/C (VF-NM)


 • 9/A (VF-NM)


 • 9/B (VF-NM)


 • 10/A (VF-NM)


 • 10/C (VF-NM)


 • 11/A (VF-NM)


 • 11/B (VF-NM)


 • 12/A (VF-NM)


 • 12/B (VF-NM)


 • 13/B (VF-NM)


 • 14/A (VF-NM)


 • 16/B (VF-NM)


 • 17/B (VF-NM)


 • 19/A (VF-NM)


 • 19/B (VF-NM)


 • 20/B (FN)


 • 21/A (VF-NM)


 • 25/A (FN)


 • 25/B (VF-NM)


 • 26/A (VF-NM)


 • 26/B (VF-NM)


 • 27/A (VF-NM)


 • 27/B (VF-NM)


 • 28/A (VF-NM)


 • 28/B (VF-NM)


 • 29/A (VF-NM)


 • 29/B (VF-NM)


 • 30/B (VF-NM)


 • Transformers 3 Movie Prequel: The Foundation

  US Idea + Design Works, 2010

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • Transformers, The: All Hail Megatron

  US Idea + Design Works, 2008

 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 5/B (VF-NM)


 • 7/B (VF-NM)


 • 8/B (VF-NM)


 • 9/A (VF-NM)


 • 10/A (VF-NM)


 • 10/B (VF-NM)


 • 12/B (FN)


 • 13/B (VF-NM)


 • 14/B (VF-NM)


 • 16/A (VF-NM)


 • Transformers: Alliance

  US Idea + Design Works, 2008

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • Bk 1/A (VF-NM)


 • Transformers Animated, The

  US Idea + Design Works, 2008-2010

 • #3 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #8 (VG)


 • FCBD 2008 (VF-NM)


 • Transformers Animated: The Arrival

  US Idea + Design Works, 2008

 • 1/B (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (FN)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (FN)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • Transformers: Armada

  CA Dreamwave, 2002-2004

 • #1 (VG)


 • 1/A (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #3 (FN)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • #6 (VF-NM)


 • #7 (VF-NM)


 • 7/A (FN)


 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • #10 (VF-NM)


 • #11 (VF-NM)


 • #12 (VF-NM)


 • #13 (FN)


 • #14 (VF-NM)


 • #15 (VF-NM)


 • #16 (VF-NM)


 • #17 (VF-NM)


 • #18 (VF-NM)


 • Bk 3 (VF-NM)


 • FCBD 1 (FN)


 • Transformers—Armada: More Than Meets The Eye

  CA Dreamwave, 2004

 • #1 (VF-NM)


 • Transformers: Beast Wars: The Ascending

  US Idea + Design Works, 2007-2008

 • 2/B (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • Transformers, Beast Wars: The Gathering

  US Idea + Design Works, 2006

 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (FN)


 • 1/D (VF-NM)


 • 1/J (VF-NM)


 • 2/B (FN)


 • 2/C (VF-NM)


 • 2/D (VF-NM)


 • 2/E (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (FN)


 • 3/C (FN)


 • Transformers, The: Best of UK: City of Fear

  US Idea + Design Works, 2009

 • #1 (VF-NM)


 • #2 (VF-NM)


 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • Transformers, The: Best of UK: Dinobots

  US Idea + Design Works, 2007-2008

 • 1/B (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • Transformers, The: Best of UK: Prey

  US Idea + Design Works, 2009

 • #4 (VF-NM)


 • #5 (VF-NM)


 • Transformers, The: Best of UK: Space Pirates

  US Idea + Design Works, 2008

 • 1/B (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Transformers, The: Best of UK: Time Wars

  US Idea + Design Works, 2008

 • 1/A (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Transformers: Bumblebee

  US Idea + Design Works, 2009

 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Transformers Comics Magazine

  US Marvel, 1987-1988

 • #8 (VF-NM)


 • #9 (VF-NM)


 • Transformers: Continuum

  US Idea + Design Works, 2009

 • #1 (VF-NM)


 • Transformers, The: Dark Cybertron

  US Idea + Design Works, 2013-2014

 • #1 (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • Transformers, The: Dark Cybertron Finale

  US Idea + Design Works, 2014

 • #1 (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • Transformers, The: Dark of the Moon Movie Adaptation

  US Idea + Design Works, 2011

 • #1 (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)


 • #4 (FN)


 • Transformers: Death of Optimus Prime

  US Idea + Design Works, 2011

 • 1/B (VF-NM)


 • Transformers: Defiance

  US Idea + Design Works, 2009

 • 2/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • Bk 1 (FN)


 • Transformers, The: Devastation

  US Idea + Design Works, 2007–2008

 • 1/B (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 5/B (VF-NM)


 • Transformers Energon

  CA Dreamwave, 2004

 • 19/A (VF-NM)


 • #20 (VF-NM)


 • #21 (FN)


 • #22 (VF-NM)


 • #23 (VF-NM)


 • #24 (VF-NM)


 • #25 (FN)


 • #26 (VF-NM)


 • #27 (VF-NM)


 • #29 (VF-NM)


 • Transformers, The: Escalation

  US Idea + Design Works, 2006

 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (FN)


 • 1/E (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/A (FN)


 • 3/C (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 5/A (FN)


 • 5/B (VF-NM)


 • 5/C (VF-NM)


 • 6/A (VF-NM)


 • 6/C (VF-NM)


 • Transformers, The: Evolutions

  US Idea + Design Works, 2006

 • 1/A (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • Transformers Free Comic Book Day Edition, The

  US Idea + Design Works, 2006

 • FCBD 2006 (VF-NM)


 • Transformers: Generation 1

  US Dreamwave, 2002

 • 1-2 (VF-NM)


 • 1-3 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 1/B (VF-NM)


 • 1/C (VF-NM)


 • 1/D (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • 2/B (VF-NM)


 • 3/A (VF-NM)


 • 3/B (VF-NM)


 • 4/A (VF-NM)


 • 4/B (VF-NM)


 • 5-2 (VF-NM)


 • 5/A (VF-NM)


 • 5/B (FN)


 • 6/A (VF-NM)


 • 6/B (VF-NM)


 • Transformers: Generation 1 (Vol. 2)

  CA Dreamwave, 2003

 • #1 (VF-NM)


 • 1/A (VF-NM)


 • 2/A (VF-NM)


 • #3 (VF-NM)