Crimson Hero #1

Viz     November, 2005

Are You a Hero?

 Mitsuba Takanashi

 Mitsuba Takanashi


No copies

Add this issue to your wish list?